Všeobecné obchodné podmienky

Nákup prostredníctvom internetového obchodu www.zizak.eu môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že budú dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP). Objednaním destilátov alebo liehovín dáva zákazník súhlas s týmito VOP.

Predávajúci:
Zizak, s.r.o.
Jilemnického 646/29
058 01 Poprad
IČO: 36491837
DIČ: 2021870433
IČ DPH: SK2021870433

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo. 14759/P
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN kód: SK95 0200 0000 0032 4886 0753
SVIFT: SUBASKBX


Kupujúci:
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svojou destilátov alebo liehovín vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. Pri fyzických osobách je však podmienkou nákupu tovaru, ktorým je akýkoľvek alkoholický nápoj, dosiahnutie veku fyzickej osoby minimálne 18 rokov.

Tovar:
Produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.zizak.eu

1. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu www.zizak.sk

Tovar si môžete objednať správnym vyplnením objednávky v internetovom obchode. Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane kupujúci informáciu o objednávke. Po potvrdení objednávky vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcou a predávajúcou stranou. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, vrátane transportných nákladov, podľa platných obchodných podmienok na území SR. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje aj pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.

Objednávka tovaru musí obsahovať:
meno a priezvisko kupujúceho
kompletnú poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ)•
telefónne číslo a email
presný názov tovaru
počet kusov, z každej položky tovaru
spôsob úhrady za tovar (dobierka, v hotovosti, platba kartou)
spôsob prepravy a prevzatia tovaru (kuriérska služba, osobný odber)
objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
IČO a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH spoločnosti
fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

2. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
Pri prevzatí tovaru:
dobierkou kuriérovi alebo osobne
platobnou kartou pri potvrdení objednávky

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia pre nákup v internetovom obchode www.zizak.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien a dostupnosti tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

3. DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérska služba, osobný odber).V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota alebo sa aktuálne na sklade nenachádza, kupujúci bude upovedomený na tento fakt a môže sa rozhodnúť či na tovar počká, alebo objednávku stornuje.

Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách pri potvrdení objednávky telefonicky alebo emailom.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške, v akej sú uvedené pri objednávke tovaru na www.zizak.sk

4. VRÁTENIE TOVARU

Odstúpenie od zmluvy je možné podľa § 7 zákona č.102/2014 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ak je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete):
má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 zákona č.102/2014

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia doby pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar na adresu odosielateľa, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu, ktorú spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, v lehote 7 pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, alebo poštovou poukážkou, ak kupujúci neuvedie číslo účtu, resp. nemá otvorený bankový účet.
V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v bode 4b) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.
V súlade s §7 Zákona 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, vám poskytujeme vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie.

Tlačivo Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5. REKLAMÁCIE A SERVIS

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom a darčekom, ak bol k objednávke pribalený. Najneskôr do 14 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu na jeho bankový účet. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.

Záručná doba na tovar je viditeľne vyznačená na obale každého produktu. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno v originálnom obale.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Ministerstvo hospodárstva SR – Ochrana spotrebiteľa:
http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie- spotrebitelskych-sporov- clr/146956s
Zoznam registrovaných európskych centier:
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na nápravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a nápravu u výrobcu. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku.

Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou. Reklamácia darčekov a iného pribaleného tovaru, za ktorý kupujúci neplatil, nie je možná.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.

Účel spracovania osobných údajov
vystavenie daňového dokladu – faktúry, bloku z registračnej pokladne, v zmysle zákona
222/2004Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.zizak.sk
evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
zasielanie noviniek a akcií na internetovom obchode www.zizak.sk, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.
Zoznam spracúvaných osobných údajov

fakturačné údaje – meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ
údaje pre doručenie – meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia
Kontaktné údaje:

Telefónne číslo – pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.
Adresa elektronickej pošty (e-mail) – pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiukomunikáciu so zákazníkom.
Údaje o Vašich objednávkach – pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou.

7. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

zákazník spoločnosti Zizak, s.r.o. Jilemnického 646/29 , 058 01 Poprad – dotknutá osoba v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “dotknutá osoba”), je povinný uviesť pri registrácii konta do internetového obchodu iba úplné a pravdivé údaje.
dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
likvidáciu jej osobných údajov.
všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: e-mailom písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

Dňa 25.7.2016